Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelés célja:

 

1.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

1.2. Berecz Mihály által kezelni kívánat adatok köre kizárólag a www.mihalyberecz.com oldalon, a hírlevélre feliratkozók részére elektronikus úton továbbítandó időszakos tájékoztatás küldésére irányul. Ezek első sorban az aktuális koncertekről való tájékoztatást, adott esetben kulturális programok ajánlását, aktuális rendezvények, kulturális események népszerűsítését.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen és konkrétan hozzájárul. Az érintettnek önkéntes hozzájárulását a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adhatja meg.

2.2. A hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.3. A hírlevélre feliratkozó elektronikus feliratkozás esetén ún. checkbox bejelölésével, írásbeli hozzájárulás esetén a név, e-mail és aláírás megadásával önkéntesen, konkrétan hozzájárul ahhoz, hogy a 3.1. pontban megjelölt személyes adatait a 3.4. pontban megjelölt adatkezelő az 1.2. pontban foglalt cél elérése érdekében kezelje.

3. Az adatkezelésről:

3.1. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, írásbeli hozzájárulás esetén aláírás

3.2. Adatkezelés helye: 1141 Budapest, Zsigárd u 12.

3.3. Az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelésére első sorban az érintett adataira irányuló törlési kérelméig kerül sor. Az adatfelvétel kezdetétől bármikor lehetősége van az érintettnek adatai törlésére irányuló kérelemmel a hírlevél kiküldési listájáról leiratkozni. A kérelmet a info@mihalyberecz.com e-mail címre kell elküldeni, amely esetben az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik az érintett adatainak törléséről.

3.4. Az adat kezelője:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Jelen esetben

Név: Berecz Mihály

Cím: 1141 Budapest, Zsigárd u 12.

E-mail cím: info@mihalyberecz.com

Honlap: www.mihalyberecz.com

3.5. Az adatfeldolgozó: az a természetes személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Jelen esetben

Név: Gallaidesign Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-924412

Székhely: 1038 Budapest, Rózsadomb utca 33.

Szerver címe: Mailchimp

E-mail cím: mate@gallaidesign.hu

Honlap: www.gallaidesign.hu

Telefonszám: 06703896028

Képviselő neve: Gallai Máté

3.6. Adatfeldolgozás tényleges megvalósulása: szerver szolgáltatás, adatrögzítés, adattárolás, hírlevél küldése elektronikus úton. Az adatfeldolgozás a 1033 Budapest, Meggyfa utca 29. Fsz. 4. telephelyén lévő szerveren történik. Az adatfeldolgozási tevékenységeket Gallai Máté ügyvezető végzi.

3.7. Az adatok megismerésére jogosult szervezeti egységek köre, adatkezelési műveletei:

A 3.1. pontban megjelölt adatokhoz Berecz Mihály férhet csak hozzá, váltakozó rendszerességgel hírlevelet küldenek a megadott címekre.

3.8. Adatbiztonsági tájékoztatás

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, támadások ellen. A biztonságról szerverszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

4. Az érintett személy jogai:

Az érintett személy az Adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei

5.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetősége

Az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

NAIH elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím (székhely): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz fordulhat.